Vedtekter

Artikkel 1. Forening
Associazione Giovane Italia er en frivillig, ikke-politisk og ikke-religiøse organisasjon, etablert i Norge, på adressen til presidenten. Foreningen er en sammenslutning i henhold til norsk lov og følger gjeldende regler. Associazione Giovane Italia er registrert i Brønnøysundregistrene som frivillig organisasjon (org.nr.. 998 858 836).

Artikkel 2. Formål
Hensikten med Foreningen skal være:
a) å organisere kurs i italiensk språk og kultur for barn;
b) å organisere fritidsaktiviteter for det italienske samfunnet i Norge;
c) å samarbeide med organisasjoner, foreninger, og norske og italienske myndigheter som handler med utdanning av barn av italienere i utlandet og formidling av italiensk språk og kultur i Norge;
d) å organisere andre aktiviteter som tar sikte på å fremme italiensk språk og kultur i Norge.

Artikkel 3. Medlemskap
Alle italienere og utlendinger interessert i italiensk språk og kultur, som har betalt medlemsavgift og godta vedtektene, kan bli medlemmer av foreningen.

Artikkel 4. Generalforsamling
Forsamlingen innkalles to ganger i året på vanlig måte, og kan innkalles til ekstraordinær sesjon av presidenten, eller etter skriftlig anmodning fra minst tre medlemmer (anmodning skal sendes til presidenten).
Møtene innkalles skriftlig av presidenten minst 15 dager før datoen fastsatt for møtet. Forsamlingene kan gjøres skriftlig, med mindre 1 / 3 av medlemmer krever at de gjøres med et møte. Besluttingene av forsamlingen blir tatt med simpelt flertall av de tilstedeværende på møtet, eller av de stemmene avgitt skriftlig (ved skriftlig forsamlingen, mangelen på stemmerett skriftlig ellers anses som stemmer i favør av forslaget).
Forsamlingen har følgende fullmakter i tillegg til de som er fastsatt i den norske lov:
a) å undersøke og vurdere arbeidet av styret;
b) å godkjenne budsjett og endelig regnskap;
c) å velge styret hvert annet år.

Artikkel 5. Styret
Styret består av 3 medlemmer (direktører), valgt av forsamlingen. Styret velger blant styremedlemmene presidenten, sekretæren og kassereren. Styret kan utnevne arbeidsgrupper med spesifikke oppgaver som skal rapporteres direkte til styret. Sekretær er visepresident i Associazione Giovane Italia. Hvis for noen grunn presidenten forfaller, tar sekretær som president til valget av en ny president. Styremøtene blir innkaldt skriftlig av presidenten med minst 15 dagers varsel fra dagen hvor møtet blir avholdt. Møtene kan holdes skriftlig, hvis ikke en av direktørene krever at møtet blir holdt fysisk. Quorum for styremøtene er 3 direktører. Styrets beslutninger blir godtatt med enkeltflertall av medlemmene til stede (i tilfelle uavgjort, teller presidentens stemme dobbelt), eller av stemmene sendt skriftlig (hvis møtet blir holdt skriftlig, mangel av stemme imot blir betraktet som stemme for beslutningen). Avskjedigelse av en direktør må bli sendt skriftlig til presidenten, presidentens avskjedigelse må bli sendt skriftlig til forsamlingen.

Artikkel 6. Representasjon
Foreningen er representert av styrets president og hans signatur forplikter foreningen. Styrets president kan delegere signaturen til en annen direktør. I forbindelse med finansielle saker og bankforeliggende, gjelder kassererens signatur på vegne av foreningen.

Artikkel 7. Embetene
Embetene er beærende (basert på frivillighet) og uten kompensasjon eller lønn.

Artikkel 8. Forsøk å oppnå formålet
Foreningens mandat skal gjennomføres ved hjelp av aktiviteter og oppgaver utført av direktørene eller medlemmene av foreningen, eller gjennom oppgaver delegert bort til andre personer/fagfolk (f. eks finansiell eller juridisk bistand).

Artikkel 9. Finansiering
Foreningens felles fond er bygget opp ved hjelp av kontingentene fra medlemmene. Fellesfondet kan motta penger fra eksterne organisasjoner som for eksempel offentlige eller private instanser, norske eller italienske, eller fra sponsorer.

Artikkel 10. Destinasjon eiendom i tilfelle kansellering eller opphør av
I tilfelle et medlem trekker seg, vil vedkommende ikke kunne kreve å få refundert kontingenten sin. I tilfelle foreningen oppløses, vil ikke medlemmene kunne kreve å få refundert kontingenten sin. Bruk av eventuelle midler som kan likvideres blir bestemt av foreningen. Delen av fellesfondet som kommer fra det Italienske utenlandske departementet blir gitt bort til organisasjoner som har samme formål som foreningen (fremme språk/kultur) i samme diplomatisk/konsulat distrikt, eller hvis det ikke fins noen der, i de nærmeste landene. Valg av instansen som vil motta midlene må godkjennes av konsulatet.